เกี่ยวกับเรา

 

 

 

 P&W Development  Co., Ltd.

บริการหลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา และที่ปรึกษาองค์กร

ด้านจิตวิทยาเพื่อพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กร

  

 

โดยวิทยากร ในสายวิชาชีพเฉพาะ ด้านจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร ด้านการตลาด การบริหารธุรกิจ เน้นการถ่ายทอดความรู้  ต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ในด้านธุรกิจ และเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ด้วยเทคนิคการฝึกอบรมที่เน้นความสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ด้วยตนเอง ( Self - awareness)  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและยอมรับพร้อมพัฒนาปรับแก้ด้วยตนเอง (Mindset ) และสามารถนำกลยุทธ์ เทคนิคความรู้ ไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างดีเยี่ยม 

 

บริษัทฯ มีความยินดีและภาคภูมิใจที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม พัฒนา เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และคุณภาพของบุคลากรในทุกองค์กร เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 

           

              วิทยากร

                ดร. วันทนา ปทุมอนันต์

            Wantana   Patoomanan ( Ph.D)

                ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

 

    ดร. วันทนา ปทุมอนันต์

                 Wantana   Patoomanan ( Ph.D)

                ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

 

ประวัติการศึกษา

              - ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขา จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

              (นักศึกษาดีเด่นและวิทยานิพนธ์ดีเด่น  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

               - ปริญญาโท     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขา  การตลาด   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

               - ปริญญาตรี     บริหารธุรกิจบัณฑิต         สาขา การตลาด    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

ประสบการณ์

วางกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร  วางกลยุทธ์ด้านการตลาด  การวางแผนการผลิต  ออกแบบสินค้า   ควบคุมดูแลการออกงานแสดงสินค้าที่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 20  ปี

 

ปัจจุบัน

- อาจารย์ที่ปรึกษาอิสระ  และวิทยากร  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   กระทรวงพาณิชย์   

              - ที่ปรึกษาองค์กร  และวิทยากรฝึกอบรม   ด้านจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร  การบริหารจัดการธุรกิจ  และการวางกลยุทธ์ทางจิตวิทยาการตลาด ให้กับโรงพยาบาล บริษัทประกันภัย   และ ผู้ประกอบการ SME  ทุกประเภทธุรกิจ ฯลฯ

              - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัย ภาควิชา  การบริหาธุรกิจ  การตลาด และ จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร  ฯลฯ

 

 

 

Visitors: 3,103