พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

     ในหลายๆธุรกิจของ SME  เมื่อธุรกิจเจริญก้าวหน้า จำนวนคำสั่งซื้อมาก พนักงานมากขึ้น งานมากขึ้น พนักงานที่ เคยร่วมสู้ร่วมแรงร่วมใจกันมาตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงจุดนี้   ก็ถึงเวลาปรับตำแหน่งกันแล้ว


     หลังจากนั้นผ่านไป 3 เดือนพนักงานคนนั้นคนที่เคยร่วมสู้ร่วมแรงร่วมใจกันมาตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงจุดนี้…..  ก็ขอยื่นใบลาออก  สร้างความสับสนงุนงงให้กับเจ้าของธุรกิจเป็นอย่างมาก 


      เจ้าของธุรกิจคิดว่า    “ เกิดอะไรขึ้น เงินเดือนก็ปรับขึ้นแล้ว  ตำแหน่งก็สูงขึ้น   แล้วยังจะลาออกอีกทำไม!!!   เมื่อก่อนเคยสู้กันมา  งานหนักกว่านี้ตั้งเยอะยังสู้มาได้   ตอนนี้งานน้อยลงไม่ได้ทำหนักเหมือนเมื่อก่อนแค่สอนน้องๆสบายกว่าตั้งเยอะ  ยังจะลาออกอีก !!  ”


     นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักธุรกิจ SME หลายๆ บริษัท เรามาดูกันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น  วินิจฉัยได้ตามแนวคิดของ Maslow, A.H (1964) กล่าวไว้ว่าปัญหาของคนประกอบด้วยส่วนของร่างกายอารมณ์และความคิดผสมผสานกัน 


     เจ้าของธุรกิจรู้สึกว่า......งานสบายกว่าตั้งเยอะ……แต่สำหรับพนักงานคนนั้นเขาอาจไม่แน่ว่าเธอจะคิดแบบเจ้าของธุรกิจนี้หรือเปล่า


     สำหรับเจ้าของธุรกิจคิดว่า แค่สอนน้องๆ…..สบายกว่าตั้งเยอะ     แต่สำหรับพนักงานคนนั้นการสอนอาจจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ สับสน ยุ่งยากสำหรับเธอก็ได้ 


     พนักงานที่เก่งที่เคยร่วมสู้ร่วมแรงร่วมใจกันมาตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงจุดนี้….   ไม่ได้แปลว่าจะสอนเก่งบอกเก่ง เพราะการสอนคือการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ซึ่งผ่านกระบวนการสื่อสารที่มีการแสดงออกทั้งทางคำพูดและการแสดงออกทางกาย และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เทคนิคการสอน  การวางแผน การกำหนดเป้าหมาย และ การประเมินก่อนและหลังการสอน  เพราะฉะนั้นการพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และ การสอนงานของคนที่เป็นหัวหน้าจึงมีความสำคัญในการปฏิบัติงานของหัวหน้าอันจะนำมาซึ่งความสุขในการทำงาน  เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงานแล้ว  การลาออกก็ไม่ต้องพูดถึง 

  

     หลักสูตรการอบรมทักษะของหัวหน้างาน จึงเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำคัญที่ หัวหน้างานทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรม  เพื่อประโยชน์ในการทำงาน อย่างมีความสุขและตรงตามทิศทางที่องค์กรกำหนดไว้


     ดร. วันทนา  ปทุมอนันต์

     ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และองค์กร


Visitors: 3,233