ทักษะการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและนำไปสู่การพัฒนา

คิดเฉพาะเรื่องอาหาร ก็เจอรายการอาหารมากมาย  

คิดเฉพาะเรื่องไปเที่ยว ก็เจอสถานที่เที่ยวมากมาย  

คิดเฉพาะเรื่องปัญหา ก็เจอปัญหามากมาย 

คิดเฉพาะเรื่องความสุข ก็เจอความสุขมากมาย 

 

แล้วแต่เราจะเลือกคิด หลายครั้งที่ในชีวิตพบปัญหาอุปสรรคและเราก็คิดแต่ปัญหา วนไปวนมาจนกลายเป็น “การพายเรือในอ่าง” หาคำตอบหรือหาทางออกให้ตนเองไม่ได้ 

 

     ในองค์กรก็เช่นกัน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วหากเราคิดเพียงเพื่อแก้ปัญหาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอและอาจไม่สามารถช่วยเสริมสร้าง พัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพมากขึ้นได้ ซึ่งตามแนวการคิดของสุนทรียสาธก (AI )การคิดสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในตัวคนและในองค์กรได้ ถ้าความคิดเหล่านั้นมาจากความเชื่อที่ว่า “ในทุกตัวคน  ทุกระบบ ทุกองค์กร และทุกสิ่งแวดล้อมล้วนมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่” โดยผ่านการสืบค้นเพื่อหาสิ่งดีๆผ่านการกระบวนการตั้งคำถาเชิงบวก  แล้วนำคำตอบที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้เกิดขึ้นได้อย่างคาดไม่ถึง

 

     หลายครั้งจากการให้คำปรึกษาพบว่าองค์กรประสบกับปัญหาพนักงานไม่ทุ่มเทในการทำงาน  ก่อให้เกิดปัญหาตามมาทั้ง การตำหนิจากลูกค้า ภาพลักษณ์ขององค์กร  ความภักดีของพนักงาน   บรรยากาศในการทำงาน รวมทั้งทัศนคติที่มีต่องานและองค์กร

 

        จากแนวการคิดของสุนทรียสาธก (AI ) ร่วมกับ หลักการของ PBL (Problem based learning) สามารถค้นหาอ่านเพิ่มได้จาก    https://en.wikipedia.org/wiki/Problem-based_learning  ในการแก้ปัญหา เราใช้ปัญหาเป็นตัวฐานในการกระตุ้นให้เราค้นหาคำตอบผ่านการกระบวนการตั้งคำถามเชิงบวก เพื่อค้นหาสิ่งดีๆมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยเริ่มจากการ ค้นหา ความหมาย พฤติกรรม ลักษณะของปัญหาร่วมกัน ด้วยการบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยพบเห็นหรือเคยเกิดขึ้นกับตัวเรา ว่ามีอะไรบ้างหลังจากนั้นแล้วจึง ใช้การตั้งคำถามเชิงบวกเพื่อค้นหาสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวบุคคลอื่นตามแนวการคิดของสุนทรียสาธก (AI )  เช่น  กรณีปัญหาที่พนักงานถูกตำหนิจากลูกค้า

 

        การตั้งคำถามเชิงบวกเพื่อค้นหาสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตัวบุคคลอื่นตามแนวการคิดของสุนทรียสาธก (AI )  คือ “ในองค์กรของเรามีใครบ้างที่ได้รับคำชมจากลูกค้า”  เมื่อค้นหาพบ ก็ให้คนเหล่านั้นมาบอกเล่าถึง “ แนวคิด วิธีการ อะไรที่ทำให้เขาได้รับคำชมจากลูกค้า”

 

        จากการบอกเล่า /  แชร์ ประสบการณ์ของบุคคลเหล่านั้นจะค้นพบบางอย่างที่เป็นหลัก/แก่น เป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน เช่น พนักงานมีพฤติกรรม การแสดงต่อลูกค้าในด้านบวก ทั้ง การพูด น้ำเสียง ลักษณะท่าทาง สายตา  การฟังและ การคิดเชิงบวกกับลูกค้า    อันจะนำมาซึ่งการมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ ด้วยการร่วมกันวางแผนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ แล้วร่วมกันลงมือทำให้บรรลุ

 

        ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอนจะดำเนินการไปในเชิงบวกทั้งสิ้น จึงจะสามารถร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานให้สำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม และคนก็เปี่ยมด้วยความสุข

 


 ดร.  วันทนา  ปทุมอนันต์

 ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

 
Visitors: 3,233