ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร  Appreciative inquiry & Happy workplace

(สุขใจในองค์กร)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน  : จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

 

หลักการ/แนวความคิด

จะดีไหม…หากทุกวันเมื่อพนักงานตื่นนอนตอนเช้าแล้ว สิ่งแรกที่นึกขึ้นได้คือ วันนี้อยากไปทำงานเร็วๆ อยากไปเจอเพื่อนที่ทำงาน อยากไปทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้เต็มที่ ให้ดีที่สุด  และรู้สึกมีความสุขที่ได้ไปทำงาน

พนักงานทุกคน มีบทบาทในการร่วมสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการปฏิบัติงานที่มีพลัง และเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น

แต่ในความเป็นจริงพนักงานแต่ละบุคคล ล้วนมาจากสภาพแวดล้อม (Environment) ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติ  ( Attitude) และกรอบความคิด ( Mindset) ที่แตกต่างกันและมีอัตลักษณ์ที่เป็นของตัวเอง ทั้งความเชื่อ(Belief) ความคิด(Thinking) ความรู้สึก(Felling)  ค่านิยม (Value) พฤติกรรม (Behavior) ประสบการณ์ (Experience) รวมถึงความคุ้นเคย ( Comfort Zone)  และเมื่อต้องมาอยู่รวมกันทั้งที่ เป็นเพื่อนร่วมงาน  หัวหน้างาน และลูกน้อง ทำงานด้วยกัน ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานสำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมาย จึงอาจมีบางสิ่งอย่างที่เกิดจากความแตกต่างของแต่ละบุคคล มาทำให้ความรู้สึกในการอยากมาที่ทำงาน อยากทำงาน ความทุมเทในงาน และพลังที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น เหล่านี้หายไป เกิดเป็นความรู้สึกที่ไม่มีความสุข ไม่อยากมา และไม่อยากทำงาน

  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้หลักการ แนวคิดทางจิตวิทยาเข้ามาเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยส่งเสริมให้พนักงานอยู่ในสภาวะของความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ยอมรับ ซึ่งกันและกัน  ซึ่งก่อเกิดเป็นพลัง ความร่วมมือ ความกระตือรือร้น ที่เปี่ยมด้วยความสุข ผ่านการใช้แนวคิดการค้นหาประสบการณ์ทางจิตวิทยาเชิงบวก (Appreciative inquiry  )นำไปสู่กระบวนการของการสร้างความสุขในองค์กร (Happy workplace)ได้อย่างเต็มประสิทธิผล สร้างความสุขของการทำงาน ความสำเร็จในชีวิตของพนักงาน และ ความสำเร็จขององค์กรสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อ เรียนรู้ในการรู้จัก และเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น
 • เพื่อ สร้างความเข้าใจ และยอมรับถึงความแตกต่างของผู้ร่วมงาน
 • เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติในการค้นหาประสบการณ์ทางจิตวิทยาเชิงบวก
 • เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติในการนำตนไปสู่ความสุขในองค์กร
 • เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติในการร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุข

 

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร

หลักสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข

 • กรอบความคิด (Mindset)
 • คุณลักษณะของพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน
 • ลักษณะขององค์กรที่ทำงานแล้วมีความสุข

การพัฒนาสู่พนักงานที่มีความสุขในการทำงาน

 • การรู้จักและเข้าใจตนเอง
 • การรู้จัก เข้าใจ  และยอมรับผู้อื่น (ทีมงาน)
 • การเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์
 • หลักสำคัญของความสมดุลในส่วนงานและส่วนตน

แนวทางการร่วมสร้างความสุขในองค์กรด้วยจิตวิทยา

 • เทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างพลังขององค์กร
 • เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ ไปสู่ความสำเร็จของงาน
 • เทคนิคการร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจ  อย่างเต็มศักยภาพ
 • เทคนิคการค้นหาประสบการณ์ทางจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อนำมาต่อยอด
 • เทคนิคการนำตนไปสู่ความสุขในองค์กร
 • แนวทางปฏิบัติในการร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุข

แนวทางในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

Pร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

Pสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะนำกลับไปปฏิบัติ

PRole Playing : สุขใจในองค์กร

            ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด (เกิดแรงจูงใจ )ในการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างคุณลักษณะของพนักงานที่มีความกระตือรือร้น มีพลัง  มีความสุขที่ได้ไปทำงาน ได้ทำงานอย่างเต็มที่และดีที่สุด และปรับใช้หลักจิตวิทยาให้สอดคล้องเหมาะสมในชีวิตประจำวันและการทำงานร่วมกัน
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ เทคนิค และวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาตนเอง และผู้อื่น(ตามสอดคล้องกับสภาวการณ์จริง) เพื่อให้เกิดผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
 3. ผู้เข้าอบรมมีการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลในส่วนงานและส่วนตน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็ง  สร้างพลัง และสร้างความสุขในที่ทำงานให้มากยิ่งขึ้น

 ผู้ที่เหมาะสมหลักสูตรนี้


 พนักงาน

หัวหน้างาน

ผู้บริหาร

………………………………………………………………

Visitors: 2,980