P&W Development  Co., Ltd.    (บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด )

 บริษัทให้บริการหลักสูตรอบรม สัมมนา  และ การให้คำปรึกษา  ด้วยการใช้แนวคิดจิตวิทยามาเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการ 

 การเรียนรู้ร่วมกับแนวคิดด้าน  ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร   การบริหารจัดการองค์กร  การขาย  การบริการ และการตลาด

โดยวิทยากร และอาจารย์ที่ปรึกษา ในสายวิชาชีพเฉพาะด้าน ซึ่งได้สังเคราะห์ความรู้แนวคิดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้มี                   ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้บริษัทขอแนะนำหลักสูตรการสอนภาษาจีนแบบธรรมชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านภาษาของบุคลากรในองค์กรและ การใช้ในชีวิตประจำวัน 

โดยเหล่าซือ ที่จบ วิชาเอก การสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ โดยตรง  จากปักกิ่ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจในหลักการสอนภาษาจีนอย่างแท้จริง

In – House  Training 

ประสิทธิภาพในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม สามารถจัดทำได้ตรง/เหมาะสมกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร  วิทยากรมีความสามารถในการสื่อสาร 

การถ่ายทอด    ประสบการณ์องค์ความรู้  และการเข้าถึงเนื้อหาในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล

 

ทำไม?? ต้องเลือกใช้บริการ In – House  Training  

·         หลักสูตรฝึกอบรมและวิทยากร ของ P & W  Development  ถูกออกแบบ ให้ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพ บุคลิคภาพ และคุณลักษณะในแต่ละด้านทั้งภายนอกและภายในของบุคลากร/องค์กร ได้อย่างดีเยี่ยม          

·         หลักสูตรจะเน้น การใช้จิตวิทยาในการเข้าถึงจิตใจ การสร้างความเต็มใจ  การมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทั้งส่วนงานและส่วนตน พร้อมทั้ง (Theory) หลักการ/วิธีการในการปฏิบัติ  มากกว่าการให้เฉพาะแนวทางในการปฏิบัติ เพียงอย่างเดียว

·         บริการฟรี!!!!พิเศษ   ออกแบบ  “  แบบประเมินศักยภาพบุคลากรหลังการอบรมให้อีก 3 ระยะ”  เพื่อรักษาศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาแล้วให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคงทนอย่างยั่งยืน

 

 

 ต้องการ/ ปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรม  ติดต่อเราได้ ตามแบบฟอร์มด้านล่าง

 ด้วยความยินดีดร.วันทนา  ปทุมอนันต์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร 

 

                                                                       

                                                                                            ***********ติดต่อเรา / รับบริการคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี ที่ ด้านล่างสุดค่ะ************ 

ติดต่อเรา / ปรึกษาเบื้องต้นฟรี

Call us : 081-6202042 , Line ID : wandarnoi
E-mail : pandwdevelop@gmail.com , drwantana@gmail.com
Visitors: 2,980