เกี่ยวกับเรา

คิดได้    ทำเป็น  เห็นทุกสรรพสิ่ง   ความจริงของความสำเร็จ...

บริการด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) การให้คำปรึกษา(Consulting)

 

การฝึกอบรม (Training) ในหลากหลายหลักสูตรด้าน Soft Skills โดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยา (Positive Psychology) มาเป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการการเรียนรู้ตามกระบวนการ T&GC (Training and Group Coaching )เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน

 

การโค้ช (Coaching) จากศาสตร์ความรู้ด้านการโค้ชสากลที่ได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach ) จากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation - ICF) และฯลฯบริการด้วยการโค้ชแบบตัวต่อตัว (1-on-1 Coaching) และการโค้ชกลุ่ม/ ทีม  (Group/Team Coaching)

 

การให้คำปรึกษา(Consulting) จากประสบการณ์และศาสตร์ความรู้ด้านการให้คำปรึกษา Professional business counselor Program ทั้งด้านธุรกิจและด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

ก่อตั้งโดยดร.วันทนาปทุมอนันต์ด้วยความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนบุคลากรของทุกองค์กรล้วนมีความดีงามมีความสามารถมีศักยภาพมีประสบการณ์ มีความตั้งใจจริงในการทำงานอยู่ในตนเองและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา แต่บางครั้งอาจตกอยู่ในภาวะแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยให้แสดงความสามารถและศักยภาพสูงสุดออกมาในขณะนั้นได้

 

ซึ่งข้อความรู้จากการอบรมและการเรียนรู้ล้วนได้นำมาเป็นเครื่องมือและวิธีการที่จะช่วยในการพัฒนาศักยภาพด้านบวกของบุคลากร ที่ถูกบดบังไว้ด้วยสาเหตุต่างๆให้กลับขึ้นมาเป็นความเข้มแข็งเป็นพลังที่พร้อมขับเคลื่อน ในการช่วยให้บุคลากรสามารถพาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายและความสำเร็จของชีวิตที่ตนเองต้องการและพาทีมงานตลอดจนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้